In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player

Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ , BR.88/01 I 11/02),  Skupština udruge za promicanje kvalitete življenja i razvoj Vir bez podjela održana dana 27.07.2013. godine, donijela je

 

STATUT

UDRUGE ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA I RAZVOJ

VIR BEZ PODJELA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga za promicanje kvalitete življenja i razvoj Vir bez podjela; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj udruge; tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Udruga za promicanje kvalitete življenja i razvoj Vir bez podjela.

Sjedište Udruge je u Viru.

Udruga djeluje na području Zadarske županije.

Udruga ima svojstva pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Udruga se upisuje u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu. Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 3.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Udruge. Odluku o promjeni pečata donosi Upravni odbor Udruge. Predsjednik Udruge ovlašten je za upotrebu i čuvanje pečata.

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se u radu Udruge obavještavaju dostavnim pisanim materijalima i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Cilj Udruge je da potiče i promiče razvoj i kvalitetu življenja na otoku Viru.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. Ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

-  (npr. Okupljanje građana koji se bave razvojom i revalitizacijom otoka Vira.

-  promicanje i unapređivanje boljeg življenja na otoku kao cijeline.

-  organiziranje savjetovanja , predavanja o  boljitku i razvoju.

-  suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,

-  ostvarivanje suradnje s domaćim i inozemnim udrugama,

-  obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

 

ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.  Redoviti član može postati svaka poslovna sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u udruzi i koja potpiše pristupnicu kojim prihvaća Statut i opće akte Udruge. Redovnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Udruge. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Udruge, za koje pristupnicu potpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja. U Udruzi se vodi popis članova za koji je zadužen predsjednik Udruge.

Članak 9.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Članom Udruge postaje se odlukom Upravnog odbora o prijemu u članstvo i uplatom godišnje članarine. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojim se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanju drugih akta, kao i odluka tijela Udruge. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu čiji visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.

Prava i obveze članova jesu:

- da biraju i budu birani u tijela Udruge,

- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruga,

- da čuvaju i podižu ugled Udruga.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- prestankom postojanja Udruge,

- pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

- isključenjem iz članstva

Članak 13.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini , čija je odluka o isključenju konačna.

TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge jesu:

1. Skupština

2. Upravni odbor Udruge

3. Predsjednik Udruge

4. Nadzorni odbor

5. Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, i čine je sve redoviti članovi udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovita Skupština Udruge održava se najmanje jedanput godišnje.                                                                        Izborna Skupština održava se svake 4 godine. Izvanredna Skupština održava se prema potrebi. Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red. Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač. Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.  

Članak 16.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanje sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja. Skupština vodi predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti predsjednik i dopredsjednik Skupštinu vodi Radno predsjedništvo od 3 člana koje bira Skupština.     

Članak 17.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine. Ako Skupština ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana s time da tada Skupština može donositi pravovaljane  odluke ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine. Pravovaljane odluke donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Odluke o promjeni Statuta i prestanku  Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 18.

Skupština Udruge:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,

- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove Upravnog i Nadzornog odbora,

- donosi financijski plan i usvaja završni račun,

- razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge,

- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

- odlučuje o korištenju dobiti,

- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih i bira predstavnike u  drugih udruga,

- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,

- odlučuje o prestanku postojanja Udruge u drugom stupnju,

- odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnosti drugog tijela.

Upravni odbor

Članak  19.

Upravni odbor ima 5  članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i dopredsjednik su po položaju članovi Upravnog odbora.                                                                

Upravni odbor Udruge:                                                                                                                                                         

- utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,                                                                                         

- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,                                                                                                   

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,                                                                                                                

- odlučuje o visini članarine,                                                                                                                                                

- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,                                                                                                           

- brine s o informiranju članstva i javnosti,                                                                                                                                   

- odlučuje o izmjeni adrese sjedišta i pečata,                                                                                                                         

- odlučuje o korištenju imovine Udruge,                                                                                                                          

- imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,                                                                                      

- odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti,                                                                                                               

- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,                                                             

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnosti.

Članak 20.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.     

Članak 21.

Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sustav birani. Upravni odbor i njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.                                                            

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 22.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.                                                                 

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine.                                                                                                                                                                                             

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.                                                                                                                                           

Predsjednik Udruge

Članak 23.

Udruga ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Udruge a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta zaredom.                                                                                  

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.                                        

Predsjednik Udruge:                                                                                                                                                           

- predsjednik Udruge zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge,                                                             

- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,                       

- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine,                                            

- u slučaju prestanka postojanja Udruge obnaša dužnost likvidatora,                                                                                

- obnavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.                                                                

U slučaju odsutnost ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 24.

Udruga ima dopredsjednika kojega bira Skupština na vrijeme od 4 godine.                                        

Dopredsjednik  pomaže predsjedniku Udruge u njegovu radu i obnavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.

Tajnik

Članak 25.

Udruga ima tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.                                                                                                            

Tajnik Udruge:                                                                                                                                                              

- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,                                                                                     

- brine se o urednom vođenju registra članova,                                                                                                        

- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,                                                                               

- vodi i čuva arhivu Udruge te                                                                                                                                                  

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge.

Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani ponovno. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.                                                                        

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednica nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.                                               

Predsjednik Nadzornog odbora kojeg bira Skupština, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.                                                               

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 27.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:                                                                                                                                 

- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge,                                                                                            

- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,                                                                                   

- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,                                                                                   

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 28.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.                                                                                                                                              

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati  sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 29.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 21. ovog Statuta.

Članak 30.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:                                                                                                                                                                                

- članarine,                                                                                                                                                                                  

- donacije i dotacije,                                                                                                                                                               

- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,                                       

- sredstava ostvarenih obavljanjem njenih djelatnosti,                                                                                                   

- kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.                                                                                              

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.                                                            

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 31.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti udruge i na nagradu.                                                                                                O visini nagrade i nakbade odlučuje Upravni odbor.

Članak 32.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.                                                                                                                                                                                

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesena.                                                                                                                     

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.                                            

Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI        

Članak 33.

Statut je temeljni akt Udruge  i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.                                                

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.                                                                                                                                                            

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Članak 34.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 35.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu određena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.                                     

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina Udruge nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka predaje se  

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa kod ureda Državne uprave u  Zadarskoj županiji.           

 

U   Viru 27.07, 2013.godine

 

Statut udruge

Pristupnica

Učlani se

Informacije